IDEA加密算法中的用到一种2^16 + 1的模乘运算。
运算规则如下:
1. a , b分别为16位整数。
2. 如果a或b为0,则表示2^16.
3. 运算结果为a *b mod (2^16 + 1).
以上规则是我根据自己的理解描述的,如果大家小了解的更清除,可以参考专门介绍IDEA的文档。

这个运算涉及的模运算,模运算是比除法运算更耗时的一种运算。所以应该避免。
现在我们看怎么优化:
这里分两种情况(我们用M来代替2^16 + 1):
1. a. b都不为0
   a * b mod M = c * 2^16 + d mod M = c * M - c  + d mod M = d - c mod M = M + d - c mod M;  
   
   可见当 a, b都不为0时,模乘的结果是乘积的低位字与高位字的差, 如果结果为负值则应该加上M 后取低16位。
2. a. b中有一个为0, 这里假设a = 0;
   a ^ b mod M = 2^16 * b mod M =  M * b - b mod M = M - b mod M = 2^16 + 1 - b mod M
   = 1 - b mod M

这样除法就从运算中彻底消失了。

这里要说的是这个原理并不是我的首创,该思想来源于molebox中的IDEA实现。

下面是molebox中IDEA的汇编实现. 里面多处重复了模乘代码,我把第一处用红色标出来,大家可以参考。
0055E868 >/$  55            push    ebp                              ;  zip restor 1
0055E869  |.  8BEC          mov     ebp, esp
0055E86B  |.  83EC 48       sub     esp, 48
0055E86E  |.  53            push    ebx
0055E86F  |.  894D D0       mov     dword ptr [ebp-30], ecx
0055E872  |.  C745 FC 08000>mov     dword ptr [ebp-4], 8
0055E879  |.  8B45 08       mov     eax, dword ptr [ebp+8]
0055E87C  |.  8945 E8       mov     dword ptr [ebp-18], eax
0055E87F  |.  8B45 E8       mov     eax, dword ptr [ebp-18]
0055E882  |.  66:8B00       mov     ax, word ptr [eax]
0055E885  |.  66:8945 E4    mov     word ptr [ebp-1C], ax
0055E889  |.  8B45 E8       mov     eax, dword ptr [ebp-18]
0055E88C  |.  40            inc     eax
0055E88D  |.  40            inc     eax
0055E88E  |.  8945 E8       mov     dword ptr [ebp-18], eax
0055E891  |.  8B45 E8       mov     eax, dword ptr [ebp-18]
0055E894  |.  66:8B00       mov     ax, word ptr [eax]
0055E897  |.  66:8945 E0    mov     word ptr [ebp-20], ax
0055E89B  |.  8B45 E8       mov     eax, dword ptr [ebp-18]
0055E89E  |.  40            inc     eax
0055E89F  |.  40            inc     eax
0055E8A0  |.  8945 E8       mov     dword ptr [ebp-18], eax
0055E8A3  |.  8B45 E8       mov     eax, dword ptr [ebp-18]
0055E8A6  |.  66:8B00       mov     ax, word ptr [eax]
0055E8A9  |.  66:8945 D8    mov     word ptr [ebp-28], ax
0055E8AD  |.  8B45 E8       mov     eax, dword ptr [ebp-18]
0055E8B0  |.  40            inc     eax
0055E8B1  |.  40            inc     eax
0055E8B2  |.  8945 E8       mov     dword ptr [ebp-18], eax
0055E8B5  |.  8B45 E8       mov     eax, dword ptr [ebp-18]
0055E8B8  |.  66:8B00       mov     ax, word ptr [eax]
0055E8BB  |.  66:8945 D4    mov     word ptr [ebp-2C], ax
0055E8BF  |.  0FB745 E4     movzx   eax, word ptr [ebp-1C]
0055E8C3  |.  C1F8 08       sar     eax, 8
0055E8C6  |.  0FB74D E4     movzx   ecx, word ptr [ebp-1C]
0055E8CA  |.  C1E1 08       shl     ecx, 8
0055E8CD  |.  0BC1          or      eax, ecx
0055E8CF  |.  66:8945 E4    mov     word ptr [ebp-1C], ax
0055E8D3  |.  0FB745 E0     movzx   eax, word ptr [ebp-20]
0055E8D7  |.  C1F8 08       sar     eax, 8
0055E8DA  |.  0FB74D E0     movzx   ecx, word ptr [ebp-20]
0055E8DE  |.  C1E1 08       shl     ecx, 8
0055E8E1  |.  0BC1          or      eax, ecx
0055E8E3  |.  66:8945 E0    mov     word ptr [ebp-20], ax
0055E8E7  |.  0FB745 D8     movzx   eax, word ptr [ebp-28]
0055E8EB  |.  C1F8 08       sar     eax, 8
0055E8EE  |.  0FB74D D8     movzx   ecx, word ptr [ebp-28]
0055E8F2  |.  C1E1 08       shl     ecx, 8
0055E8F5  |.  0BC1          or      eax, ecx
0055E8F7  |.  66:8945 D8    mov     word ptr [ebp-28], ax
0055E8FB  |.  0FB745 D4     movzx   eax, word ptr [ebp-2C]
0055E8FF  |.  C1F8 08       sar     eax, 8
0055E902  |.  0FB74D D4     movzx   ecx, word ptr [ebp-2C]
0055E906  |.  C1E1 08       shl     ecx, 8
0055E909  |.  0BC1          or      eax, ecx
0055E90B  |.  66:8945 D4    mov     word ptr [ebp-2C], ax
0055E90F  |>  8B45 10       /mov     eax, dword ptr [ebp+10]
0055E912  |.  66:8B00       |mov     ax, word ptr [eax]
0055E915  |.  66:8945 F0    |mov     word ptr [ebp-10], ax
0055E919  |.  0FB745 F0     |movzx   eax, word ptr [ebp-10]
0055E91D  |.  8B4D 10       |mov     ecx, dword ptr [ebp+10]
0055E920  |.  41            |inc     ecx
0055E921  |.  41            |inc     ecx
0055E922  |.  894D 10       |mov     dword ptr [ebp+10], ecx
0055E925  |.  85C0          |test    eax, eax
0055E927  |.  0F84 81000000 |je      0055E9AE
0055E92D  |.  0FB745 E4     |movzx   eax, word ptr [ebp-1C]
0055E931  |.  25 FFFF0000   |and     eax, 0FFFF
0055E936  |.  66:8945 E4    |mov     word ptr [ebp-1C], ax
0055E93A  |.  0FB745 E4     |movzx   eax, word ptr [ebp-1C]
0055E93E  |.  85C0          |test    eax, eax
0055E940  |.  74 4D         |je      short 0055E98F
0055E942  |.  0FB745 E4     |movzx   eax, word ptr [ebp-1C]
0055E946  |.  0FB74D F0     |movzx   ecx, word ptr [ebp-10]
0055E94A  |.  0FAFC1        |imul    eax, ecx
0055E94D  |.  8945 DC       |mov     dword ptr [ebp-24], eax
0055E950  |.  8B45 DC       |mov     eax, dword ptr [ebp-24]
0055E953  |.  25 FFFF0000   |and     eax, 0FFFF
0055E958  |.  66:8945 E4    |mov     word ptr [ebp-1C], ax
0055E95C  |.  8B45 DC       |mov     eax, dword ptr [ebp-24]
0055E95F  |.  C1E8 10       |shr     eax, 10
0055E962  |.  66:8945 F0    |mov     word ptr [ebp-10], ax
0055E966  |.  0FB745 E4     |movzx   eax, word ptr [ebp-1C]
0055E96A  |.  0FB74D F0     |movzx   ecx, word ptr [ebp-10]
0055E96E  |.  2BC1          |sub     eax, ecx
0055E970  |.  0FB74D E4     |movzx   ecx, word ptr [ebp-1C]
0055E974  |.  0FB755 F0     |movzx   edx, word ptr [ebp-10]
0055E978  |.  33DB          |xor     ebx, ebx
0055E97A  |.  3BCA          |cmp     ecx, edx
0055E97C  |.  0F9CC3        |setl    bl
0055E97F  |.  03C3          |add     eax, ebx
0055E981  |.  66:8945 E4    |mov     word ptr [ebp-1C], ax
0055E985  |.  66:8B45 E4    |mov     ax, word ptr [ebp-1C]
0055E989  |.  66:8945 CE    |mov     word ptr [ebp-32], ax
0055E98D  |.  EB 15         |jmp     short 0055E9A4
0055E98F  |>  0FB745 F0     |movzx   eax, word ptr [ebp-10]
0055E993  |.  6A 01         |push    1
0055E995  |.  59            |pop     ecx
0055E996  |.  2BC8          |sub     ecx, eax
0055E998  |.  66:894D E4    |mov     word ptr [ebp-1C], cx
0055E99C  |.  66:8B45 E4    |mov     ax, word ptr [ebp-1C]
0055E9A0  |.  66:8945 CE    |mov     word ptr [ebp-32], ax
0055E9A4  |>  66:8B45 CE    |mov     ax, word ptr [ebp-32]
0055E9A8  |.  66:8945 CC    |mov     word ptr [ebp-34], ax
0055E9AC  |.  EB 15         |jmp     short 0055E9C3
0055E9AE  |>  0FB745 E4     |movzx   eax, word ptr [ebp-1C]
0055E9B2  |.  6A 01         |push    1
0055E9B4  |.  59            |pop     ecx
0055E9B5  |.  2BC8          |sub     ecx, eax
0055E9B7  |.  66:894D E4    |mov     word ptr [ebp-1C], cx
0055E9BB  |.  66:8B45 E4    |mov     ax, word ptr [ebp-1C]
0055E9BF  |.  66:8945 CC    |mov     word ptr [ebp-34], ax

0055E9C3  |>  8B45 10       |mov     eax, dword ptr [ebp+10]
0055E9C6  |.  66:8B4D E0    |mov     cx, word ptr [ebp-20]
0055E9CA  |.  66:0308       |add     cx, word ptr [eax]
0055E9CD  |.  66:894D E0    |mov     word ptr [ebp-20], cx
0055E9D1  |.  8B45 10       |mov     eax, dword ptr [ebp+10]
0055E9D4  |.  40            |inc     eax
0055E9D5  |.  40            |inc     eax
0055E9D6  |.  8945 10       |mov     dword ptr [ebp+10], eax
0055E9D9  |.  8B45 10       |mov     eax, dword ptr [ebp+10]
0055E9DC  |.  66:8B4D D8    |mov     cx, word ptr [ebp-28]
0055E9E0  |.  66:0308       |add     cx, word ptr [eax]
0055E9E3  |.  66:894D D8    |mov     word ptr [ebp-28], cx
0055E9E7  |.  8B45 10       |mov     eax, dword ptr [ebp+10]
0055E9EA  |.  40            |inc     eax
0055E9EB  |.  40            |inc     eax
0055E9EC  |.  8945 10       |mov     dword ptr [ebp+10], eax
0055E9EF  |.  8B45 10       |mov     eax, dword ptr [ebp+10]
0055E9F2  |.  66:8B00       |mov     ax, word ptr [eax]
0055E9F5  |.  66:8945 F0    |mov     word ptr [ebp-10], ax
0055E9F9  |.  0FB745 F0     |movzx   eax, word ptr [ebp-10]
0055E9FD  |.  8B4D 10       |mov     ecx, dword ptr [ebp+10]
0055EA00  |.  41            |inc     ecx
0055EA01  |.  41            |inc     ecx
0055EA02  |.  894D 10       |mov     dword ptr [ebp+10], ecx
0055EA05  |.  85C0          |test    eax, eax
0055EA07  |.  0F84 81000000 |je      0055EA8E
0055EA0D  |.  0FB745 D4     |movzx   eax, word ptr [ebp-2C]
0055EA11  |.  25 FFFF0000   |and     eax, 0FFFF
0055EA16  |.  66:8945 D4    |mov     word ptr [ebp-2C], ax
0055EA1A  |.  0FB745 D4     |movzx   eax, word ptr [ebp-2C]
0055EA1E  |.  85C0          |test    eax, eax
0055EA20  |.  74 4D         |je      short 0055EA6F
0055EA22  |.  0FB745 D4     |movzx   eax, word ptr [ebp-2C]
0055EA26  |.  0FB74D F0     |movzx   ecx, word ptr [ebp-10]
0055EA2A  |.  0FAFC1        |imul    eax, ecx
0055EA2D  |.  8945 DC       |mov     dword ptr [ebp-24], eax
0055EA30  |.  8B45 DC       |mov     eax, dword ptr [ebp-24]
0055EA33  |.  25 FFFF0000   |and     eax, 0FFFF
0055EA38  |.  66:8945 D4    |mov     word ptr [ebp-2C], ax
0055EA3C  |.  8B45 DC       |mov     eax, dword ptr [ebp-24]
0055EA3F  |.  C1E8 10       |shr     eax, 10
0055EA42  |.  66:8945 F0    |mov     word ptr [ebp-10], ax
0055EA46  |.  0FB745 D4     |movzx   eax, word ptr [ebp-2C]
0055EA4A  |.  0FB74D F0     |movzx   ecx, word ptr [ebp-10]
0055EA4E  |.  2BC1          |sub     eax, ecx
0055EA50  |.  0FB74D D4     |movzx   ecx, word ptr [ebp-2C]
0055EA54  |.  0FB755 F0     |movzx   edx, word ptr [ebp-10]
0055EA58  |.  33DB          |xor     ebx, ebx
0055EA5A  |.  3BCA          |cmp     ecx, edx
0055EA5C  |.  0F9CC3        |setl    bl
0055EA5F  |.  03C3          |add     eax, ebx
0055EA61  |.  66:8945 D4    |mov     word ptr [ebp-2C], ax
0055EA65  |.  66:8B45 D4    |mov     ax, word ptr [ebp-2C]
0055EA69  |.  66:8945 CA    |mov     word ptr [ebp-36], ax
0055EA6D  |.  EB 15         |jmp     short 0055EA84
0055EA6F  |>  0FB745 F0     |movzx   eax, word ptr [ebp-10]
0055EA73  |.  6A 01         |push    1
0055EA75  |.  59            |pop     ecx
0055EA76  |.  2BC8          |sub     ecx, eax
0055EA78  |.  66:894D D4    |mov     word ptr [ebp-2C], cx
0055EA7C  |.  66:8B45 D4    |mov     ax, word ptr [ebp-2C]
0055EA80  |.  66:8945 CA    |mov     word ptr [ebp-36], ax
0055EA84  |>  66:8B45 CA    |mov     ax, word ptr [ebp-36]
0055EA88  |.  66:8945 C8    |mov     word ptr [ebp-38], ax
0055EA8C  |.  EB 15         |jmp     short 0055EAA3
0055EA8E  |>  0FB745 D4     |movzx   eax, word ptr [ebp-2C]
0055EA92  |.  6A 01         |push    1
0055EA94  |.  59            |pop     ecx
0055EA95  |.  2BC8          |sub     ecx, eax
0055EA97  |.  66:894D D4    |mov     word ptr [ebp-2C], cx
0055EA9B  |.  66:8B45 D4    |mov     ax, word ptr [ebp-2C]
0055EA9F  |.  66:8945 C8    |mov     word ptr [ebp-38], ax
0055EAA3  |>  66:8B45 D8    |mov     ax, word ptr [ebp-28]
0055EAA7  |.  66:8945 EC    |mov     word ptr [ebp-14], ax
0055EAAB  |.  66:8B45 D8    |mov     ax, word ptr [ebp-28]
0055EAAF  |.  66:3345 E4    |xor     ax, word ptr [ebp-1C]
0055EAB3  |.  66:8945 D8    |mov     word ptr [ebp-28], ax
0055EAB7  |.  8B45 10       |mov     eax, dword ptr [ebp+10]
0055EABA  |.  66:8B00       |mov     ax, word ptr [eax]
0055EABD  |.  66:8945 F0    |mov     word ptr [ebp-10], ax
0055EAC1  |.  0FB745 F0     |movzx   eax, word ptr [ebp-10]
0055EAC5  |.  8B4D 10       |mov     ecx, dword ptr [ebp+10]
0055EAC8  |.  41            |inc     ecx
0055EAC9  |.  41            |inc     ecx
0055EACA  |.  894D 10       |mov     dword ptr [ebp+10], ecx
0055EACD  |.  85C0          |test    eax, eax
0055EACF  |.  0F84 81000000 |je      0055EB56
0055EAD5  |.  0FB745 D8     |movzx   eax, word ptr [ebp-28]
0055EAD9  |.  25 FFFF0000   |and     eax, 0FFFF
0055EADE  |.  66:8945 D8    |mov     word ptr [ebp-28], ax
0055EAE2  |.  0FB745 D8     |movzx   eax, word ptr [ebp-28]
0055EAE6  |.  85C0          |test    eax, eax
0055EAE8  |.  74 4D         |je      short 0055EB37
0055EAEA  |.  0FB745 D8     |movzx   eax, word ptr [ebp-28]
0055EAEE  |.  0FB74D F0     |movzx   ecx, word ptr [ebp-10]
0055EAF2  |.  0FAFC1        |imul    eax, ecx
0055EAF5  |.  8945 DC       |mov     dword ptr [ebp-24], eax
0055EAF8  |.  8B45 DC       |mov     eax, dword ptr [ebp-24]
0055EAFB  |.  25 FFFF0000   |and     eax, 0FFFF
0055EB00  |.  66:8945 D8    |mov     word ptr [ebp-28], ax
0055EB04  |.  8B45 DC       |mov     eax, dword ptr [ebp-24]
0055EB07  |.  C1E8 10       |shr     eax, 10
0055EB0A  |.  66:8945 F0    |mov     word ptr [ebp-10], ax
0055EB0E  |.  0FB745 D8     |movzx   eax, word ptr [ebp-28]
0055EB12  |.  0FB74D F0     |movzx   ecx, word ptr [ebp-10]
0055EB16  |.  2BC1          |sub     eax, ecx
0055EB18  |.  0FB74D D8     |movzx   ecx, word ptr [ebp-28]
0055EB1C  |.  0FB755 F0     |movzx   edx, word ptr [ebp-10]
0055EB20  |.  33DB          |xor     ebx, ebx
0055EB22  |.  3BCA          |cmp     ecx, edx
0055EB24  |.  0F9CC3        |setl    bl
0055EB27  |.  03C3          |add     eax, ebx
0055EB29  |.  66:8945 D8    |mov     word ptr [ebp-28], ax
0055EB2D  |.  66:8B45 D8    |mov     ax, word ptr [ebp-28]
0055EB31  |.  66:8945 C6    |mov     word ptr [ebp-3A], ax
0055EB35  |.  EB 15         |jmp     short 0055EB4C
0055EB37  |>  0FB745 F0     |movzx   eax, word ptr [ebp-10]
0055EB3B  |.  6A 01         |push    1
0055EB3D  |.  59            |pop     ecx
0055EB3E  |.  2BC8          |sub     ecx, eax
0055EB40  |.  66:894D D8    |mov     word ptr [ebp-28], cx
0055EB44  |.  66:8B45 D8    |mov     ax, word ptr [ebp-28]
0055EB48  |.  66:8945 C6    |mov     word ptr [ebp-3A], ax
0055EB4C  |>  66:8B45 C6    |mov     ax, word ptr [ebp-3A]
0055EB50  |.  66:8945 C4    |mov     word ptr [ebp-3C], ax
0055EB54  |.  EB 15         |jmp     short 0055EB6B
0055EB56  |>  0FB745 D8     |movzx   eax, word ptr [ebp-28]
0055EB5A  |.  6A 01         |push    1
0055EB5C  |.  59            |pop     ecx
0055EB5D  |.  2BC8          |sub     ecx, eax
0055EB5F  |.  66:894D D8    |mov     word ptr [ebp-28], cx
0055EB63  |.  66:8B45 D8    |mov     ax, word ptr [ebp-28]
0055EB67  |.  66:8945 C4    |mov     word ptr [ebp-3C], ax
0055EB6B  |>  66:8B45 E0    |mov     ax, word ptr [ebp-20]
0055EB6F  |.  66:8945 F4    |mov     word ptr [ebp-C], ax
0055EB73  |.  66:8B45 E0    |mov     ax, word ptr [ebp-20]
0055EB77  |.  66:3345 D4    |xor     ax, word ptr [ebp-2C]
0055EB7B  |.  66:8945 E0    |mov     word ptr [ebp-20], ax
0055EB7F  |.  66:8B45 E0    |mov     ax, word ptr [ebp-20]
0055EB83  |.  66:0345 D8    |add     ax, word ptr [ebp-28]
0055EB87  |.  66:8945 E0    |mov     word ptr [ebp-20], ax
0055EB8B  |.  8B45 10       |mov     eax, dword ptr [ebp+10]
0055EB8E  |.  66:8B00       |mov     ax, word ptr [eax]
0055EB91  |.  66:8945 F0    |mov     word ptr [ebp-10], ax
0055EB95  |.  0FB745 F0     |movzx   eax, word ptr [ebp-10]
0055EB99  |.  8B4D 10       |mov     ecx, dword ptr [ebp+10]
0055EB9C  |.  41            |inc     ecx
0055EB9D  |.  41            |inc     ecx
0055EB9E  |.  894D 10       |mov     dword ptr [ebp+10], ecx
0055EBA1  |.  85C0          |test    eax, eax
0055EBA3  |.  0F84 81000000 |je      0055EC2A
0055EBA9  |.  0FB745 E0     |movzx   eax, word ptr [ebp-20]
0055EBAD  |.  25 FFFF0000   |and     eax, 0FFFF
0055EBB2  |.  66:8945 E0    |mov     word ptr [ebp-20], ax
0055EBB6  |.  0FB745 E0     |movzx   eax, word ptr [ebp-20]
0055EBBA  |.  85C0          |test    eax, eax
0055EBBC  |.  74 4D         |je      short 0055EC0B
0055EBBE  |.  0FB745 E0     |movzx   eax, word ptr [ebp-20]
0055EBC2  |.  0FB74D F0     |movzx   ecx, word ptr [ebp-10]
0055EBC6  |.  0FAFC1        |imul    eax, ecx
0055EBC9  |.  8945 DC       |mov     dword ptr [ebp-24], eax
0055EBCC  |.  8B45 DC       |mov     eax, dword ptr [ebp-24]
0055EBCF  |.  25 FFFF0000   |and     eax, 0FFFF
0055EBD4  |.  66:8945 E0    |mov     word ptr [ebp-20], ax
0055EBD8  |.  8B45 DC       |mov     eax, dword ptr [ebp-24]
0055EBDB  |.  C1E8 10       |shr     eax, 10
0055EBDE  |.  66:8945 F0    |mov     word ptr [ebp-10], ax
0055EBE2  |.  0FB745 E0     |movzx   eax, word ptr [ebp-20]
0055EBE6  |.  0FB74D F0     |movzx   ecx, word ptr [ebp-10]
0055EBEA  |.  2BC1          |sub     eax, ecx
0055EBEC  |.  0FB74D E0     |movzx   ecx, word ptr [ebp-20]
0055EBF0  |.  0FB755 F0     |movzx   edx, word ptr [ebp-10]
0055EBF4  |.  33DB          |xor     ebx, ebx
0055EBF6  |.  3BCA          |cmp     ecx, edx
0055EBF8  |.  0F9CC3        |setl    bl
0055EBFB  |.  03C3          |add     eax, ebx
0055EBFD  |.  66:8945 E0    |mov     word ptr [ebp-20], ax
0055EC01  |.  66:8B45 E0    |mov     ax, word ptr [ebp-20]
0055EC05  |.  66:8945 C2    |mov     word ptr [ebp-3E], ax
0055EC09  |.  EB 15         |jmp     short 0055EC20
0055EC0B  |>  0FB745 F0     |movzx   eax, word ptr [ebp-10]
0055EC0F  |.  6A 01         |push    1
0055EC11  |.  59            |pop     ecx
0055EC12  |.  2BC8          |sub     ecx, eax
0055EC14  |.  66:894D E0    |mov     word ptr [ebp-20], cx
0055EC18  |.  66:8B45 E0    |mov     ax, word ptr [ebp-20]
0055EC1C  |.  66:8945 C2    |mov     word ptr [ebp-3E], ax
0055EC20  |>  66:8B45 C2    |mov     ax, word ptr [ebp-3E]
0055EC24  |.  66:8945 C0    |mov     word ptr [ebp-40], ax
0055EC28  |.  EB 15         |jmp     short 0055EC3F
0055EC2A  |>  0FB745 E0     |movzx   eax, word ptr [ebp-20]
0055EC2E  |.  6A 01         |push    1
0055EC30  |.  59            |pop     ecx
0055EC31  |.  2BC8          |sub     ecx, eax
0055EC33  |.  66:894D E0    |mov     word ptr [ebp-20], cx
0055EC37  |.  66:8B45 E0    |mov     ax, word ptr [ebp-20]
0055EC3B  |.  66:8945 C0    |mov     word ptr [ebp-40], ax
0055EC3F  |>  66:8B45 D8    |mov     ax, word ptr [ebp-28]
0055EC43  |.  66:0345 E0    |add     ax, word ptr [ebp-20]
0055EC47  |.  66:8945 D8    |mov     word ptr [ebp-28], ax
0055EC4B  |.  66:8B45 E4    |mov     ax, word ptr [ebp-1C]
0055EC4F  |.  66:3345 E0    |xor     ax, word ptr [ebp-20]
0055EC53  |.  66:8945 E4    |mov     word ptr [ebp-1C], ax
0055EC57  |.  66:8B45 D4    |mov     ax, word ptr [ebp-2C]
0055EC5B  |.  66:3345 D8    |xor     ax, word ptr [ebp-28]
0055EC5F  |.  66:8945 D4    |mov     word ptr [ebp-2C], ax
0055EC63  |.  66:8B45 E0    |mov     ax, word ptr [ebp-20]
0055EC67  |.  66:3345 EC    |xor     ax, word ptr [ebp-14]
0055EC6B  |.  66:8945 E0    |mov     word ptr [ebp-20], ax
0055EC6F  |.  66:8B45 D8    |mov     ax, word ptr [ebp-28]
0055EC73  |.  66:3345 F4    |xor     ax, word ptr [ebp-C]
0055EC77  |.  66:8945 D8    |mov     word ptr [ebp-28], ax
0055EC7B  |.  8B45 FC       |mov     eax, dword ptr [ebp-4]
0055EC7E  |.  48            |dec     eax
0055EC7F  |.  8945 FC       |mov     dword ptr [ebp-4], eax
0055EC82  |.  837D FC 00    |cmp     dword ptr [ebp-4], 0
0055EC86  |.^ 0F85 83FCFFFF \jnz     0055E90F
0055EC8C  |.  8B45 10       mov     eax, dword ptr [ebp+10]
0055EC8F  |.  66:8B00       mov     ax, word ptr [eax]
0055EC92  |.  66:8945 F0    mov     word ptr [ebp-10], ax
0055EC96  |.  0FB745 F0     movzx   eax, word ptr [ebp-10]
0055EC9A  |.  8B4D 10       mov     ecx, dword ptr [ebp+10]
0055EC9D  |.  41            inc     ecx
0055EC9E  |.  41            inc     ecx
0055EC9F  |.  894D 10       mov     dword ptr [ebp+10], ecx
0055ECA2  |.  85C0          test    eax, eax
0055ECA4  |.  0F84 81000000 je      0055ED2B
0055ECAA  |.  0FB745 E4     movzx   eax, word ptr [ebp-1C]
0055ECAE  |.  25 FFFF0000   and     eax, 0FFFF
0055ECB3  |.  66:8945 E4    mov     word ptr [ebp-1C], ax
0055ECB7  |.  0FB745 E4     movzx   eax, word ptr [ebp-1C]
0055ECBB  |.  85C0          test    eax, eax
0055ECBD  |.  74 4D         je      short 0055ED0C
0055ECBF  |.  0FB745 E4     movzx   eax, word ptr [ebp-1C]
0055ECC3  |.  0FB74D F0     movzx   ecx, word ptr [ebp-10]
0055ECC7  |.  0FAFC1        imul    eax, ecx
0055ECCA  |.  8945 DC       mov     dword ptr [ebp-24], eax
0055ECCD  |.  8B45 DC       mov     eax, dword ptr [ebp-24]
0055ECD0  |.  25 FFFF0000   and     eax, 0FFFF
0055ECD5  |.  66:8945 E4    mov     word ptr [ebp-1C], ax
0055ECD9  |.  8B45 DC       mov     eax, dword ptr [ebp-24]
0055ECDC  |.  C1E8 10       shr     eax, 10
0055ECDF  |.  66:8945 F0    mov     word ptr [ebp-10], ax
0055ECE3  |.  0FB745 E4     movzx   eax, word ptr [ebp-1C]
0055ECE7  |.  0FB74D F0     movzx   ecx, word ptr [ebp-10]
0055ECEB  |.  2BC1          sub     eax, ecx
0055ECED  |.  0FB74D E4     movzx   ecx, word ptr [ebp-1C]
0055ECF1  |.  0FB755 F0     movzx   edx, word ptr [ebp-10]
0055ECF5  |.  33DB          xor     ebx, ebx
0055ECF7  |.  3BCA          cmp     ecx, edx
0055ECF9  |.  0F9CC3        setl    bl
0055ECFC  |.  03C3          add     eax, ebx
0055ECFE  |.  66:8945 E4    mov     word ptr [ebp-1C], ax
0055ED02  |.  66:8B45 E4    mov     ax, word ptr [ebp-1C]
0055ED06  |.  66:8945 BE    mov     word ptr [ebp-42], ax
0055ED0A  |.  EB 15         jmp     short 0055ED21
0055ED0C  |>  0FB745 F0     movzx   eax, word ptr [ebp-10]
0055ED10  |.  6A 01         push    1
0055ED12  |.  59            pop     ecx
0055ED13  |.  2BC8          sub     ecx, eax
0055ED15  |.  66:894D E4    mov     word ptr [ebp-1C], cx
0055ED19  |.  66:8B45 E4    mov     ax, word ptr [ebp-1C]
0055ED1D  |.  66:8945 BE    mov     word ptr [ebp-42], ax
0055ED21  |>  66:8B45 BE    mov     ax, word ptr [ebp-42]
0055ED25  |.  66:8945 BC    mov     word ptr [ebp-44], ax
0055ED29  |.  EB 15         jmp     short 0055ED40
0055ED2B  |>  0FB745 E4     movzx   eax, word ptr [ebp-1C]
0055ED2F  |.  6A 01         push    1
0055ED31  |.  59            pop     ecx
0055ED32  |.  2BC8          sub     ecx, eax
0055ED34  |.  66:894D E4    mov     word ptr [ebp-1C], cx
0055ED38  |.  66:8B45 E4    mov     ax, word ptr [ebp-1C]
0055ED3C  |.  66:8945 BC    mov     word ptr [ebp-44], ax
0055ED40  |>  8B45 10       mov     eax, dword ptr [ebp+10]
0055ED43  |.  66:8B4D D8    mov     cx, word ptr [ebp-28]
0055ED47  |.  66:0308       add     cx, word ptr [eax]
0055ED4A  |.  66:894D D8    mov     word ptr [ebp-28], cx
0055ED4E  |.  8B45 10       mov     eax, dword ptr [ebp+10]
0055ED51  |.  40            inc     eax
0055ED52  |.  40            inc     eax
0055ED53  |.  8945 10       mov     dword ptr [ebp+10], eax
0055ED56  |.  8B45 10       mov     eax, dword ptr [ebp+10]
0055ED59  |.  66:8B4D E0    mov     cx, word ptr [ebp-20]
0055ED5D  |.  66:0308       add     cx, word ptr [eax]
0055ED60  |.  66:894D E0    mov     word ptr [ebp-20], cx
0055ED64  |.  8B45 10       mov     eax, dword ptr [ebp+10]
0055ED67  |.  40            inc     eax
0055ED68  |.  40            inc     eax
0055ED69  |.  8945 10       mov     dword ptr [ebp+10], eax
0055ED6C  |.  8B45 10       mov     eax, dword ptr [ebp+10]
0055ED6F  |.  66:8B00       mov     ax, word ptr [eax]
0055ED72  |.  66:8945 F0    mov     word ptr [ebp-10], ax
0055ED76  |.  0FB745 F0     movzx   eax, word ptr [ebp-10]
0055ED7A  |.  85C0          test    eax, eax
0055ED7C  |.  0F84 81000000 je      0055EE03
0055ED82  |.  0FB745 D4     movzx   eax, word ptr [ebp-2C]
0055ED86  |.  25 FFFF0000   and     eax, 0FFFF
0055ED8B  |.  66:8945 D4    mov     word ptr [ebp-2C], ax
0055ED8F  |.  0FB745 D4     movzx   eax, word ptr [ebp-2C]
0055ED93  |.  85C0          test    eax, eax
0055ED95  |.  74 4D         je      short 0055EDE4
0055ED97  |.  0FB745 D4     movzx   eax, word ptr [ebp-2C]
0055ED9B  |.  0FB74D F0     movzx   ecx, word ptr [ebp-10]
0055ED9F  |.  0FAFC1        imul    eax, ecx
0055EDA2  |.  8945 DC       mov     dword ptr [ebp-24], eax
0055EDA5  |.  8B45 DC       mov     eax, dword ptr [ebp-24]
0055EDA8  |.  25 FFFF0000   and     eax, 0FFFF
0055EDAD  |.  66:8945 D4    mov     word ptr [ebp-2C], ax
0055EDB1  |.  8B45 DC       mov     eax, dword ptr [ebp-24]
0055EDB4  |.  C1E8 10       shr     eax, 10
0055EDB7  |.  66:8945 F0    mov     word ptr [ebp-10], ax
0055EDBB  |.  0FB745 D4     movzx   eax, word ptr [ebp-2C]
0055EDBF  |.  0FB74D F0     movzx   ecx, word ptr [ebp-10]
0055EDC3  |.  2BC1          sub     eax, ecx
0055EDC5  |.  0FB74D D4     movzx   ecx, word ptr [ebp-2C]
0055EDC9  |.  0FB755 F0     movzx   edx, word ptr [ebp-10]
0055EDCD  |.  33DB          xor     ebx, ebx
0055EDCF  |.  3BCA          cmp     ecx, edx
0055EDD1  |.  0F9CC3        setl    bl
0055EDD4  |.  03C3          add     eax, ebx
0055EDD6  |.  66:8945 D4    mov     word ptr [ebp-2C], ax
0055EDDA  |.  66:8B45 D4    mov     ax, word ptr [ebp-2C]
0055EDDE  |.  66:8945 BA    mov     word ptr [ebp-46], ax
0055EDE2  |.  EB 15         jmp     short 0055EDF9
0055EDE4  |>  0FB745 F0     movzx   eax, word ptr [ebp-10]
0055EDE8  |.  6A 01         push    1
0055EDEA  |.  59            pop     ecx
0055EDEB  |.  2BC8          sub     ecx, eax
0055EDED  |.  66:894D D4    mov     word ptr [ebp-2C], cx
0055EDF1  |.  66:8B45 D4    mov     ax, word ptr [ebp-2C]
0055EDF5  |.  66:8945 BA    mov     word ptr [ebp-46], ax
0055EDF9  |>  66:8B45 BA    mov     ax, word ptr [ebp-46]
0055EDFD  |.  66:8945 B8    mov     word ptr [ebp-48], ax
0055EE01  |.  EB 15         jmp     short 0055EE18
0055EE03  |>  0FB745 D4     movzx   eax, word ptr [ebp-2C]
0055EE07  |.  6A 01         push    1
0055EE09  |.  59            pop     ecx
0055EE0A  |.  2BC8          sub     ecx, eax
0055EE0C  |.  66:894D D4    mov     word ptr [ebp-2C], cx
0055EE10  |.  66:8B45 D4    mov     ax, word ptr [ebp-2C]
0055EE14  |.  66:8945 B8    mov     word ptr [ebp-48], ax
0055EE18  |>  8B45 0C       mov     eax, dword ptr [ebp+C]
0055EE1B  |.  8945 F8       mov     dword ptr [ebp-8], eax
0055EE1E  |.  0FB745 E4     movzx   eax, word ptr [ebp-1C]
0055EE22  |.  C1F8 08       sar     eax, 8
0055EE25  |.  0FB74D E4     movzx   ecx, word ptr [ebp-1C]
0055EE29  |.  C1E1 08       shl     ecx, 8
0055EE2C  |.  0BC1          or      eax, ecx
0055EE2E  |.  8B4D F8       mov     ecx, dword ptr [ebp-8]
0055EE31  |.  66:8901       mov     word ptr [ecx], ax
0055EE34  |.  8B45 F8       mov     eax, dword ptr [ebp-8]
0055EE37  |.  40            inc     eax
0055EE38  |.  40            inc     eax
0055EE39  |.  8945 F8       mov     dword ptr [ebp-8], eax
0055EE3C  |.  0FB745 D8     movzx   eax, word ptr [ebp-28]
0055EE40  |.  C1F8 08       sar     eax, 8
0055EE43  |.  0FB74D D8     movzx   ecx, word ptr [ebp-28]
0055EE47  |.  C1E1 08       shl     ecx, 8
0055EE4A  |.  0BC1          or      eax, ecx
0055EE4C  |.  8B4D F8       mov     ecx, dword ptr [ebp-8]
0055EE4F  |.  66:8901       mov     word ptr [ecx], ax
0055EE52  |.  8B45 F8       mov     eax, dword ptr [ebp-8]
0055EE55  |.  40            inc     eax
0055EE56  |.  40            inc     eax
0055EE57  |.  8945 F8       mov     dword ptr [ebp-8], eax
0055EE5A  |.  0FB745 E0     movzx   eax, word ptr [ebp-20]
0055EE5E  |.  C1F8 08       sar     eax, 8
0055EE61  |.  0FB74D E0     movzx   ecx, word ptr [ebp-20]
0055EE65  |.  C1E1 08       shl     ecx, 8
0055EE68  |.  0BC1          or      eax, ecx
0055EE6A  |.  8B4D F8       mov     ecx, dword ptr [ebp-8]
0055EE6D  |.  66:8901       mov     word ptr [ecx], ax
0055EE70  |.  8B45 F8       mov     eax, dword ptr [ebp-8]
0055EE73  |.  40            inc     eax
0055EE74  |.  40            inc     eax
0055EE75  |.  8945 F8       mov     dword ptr [ebp-8], eax
0055EE78  |.  0FB745 D4     movzx   eax, word ptr [ebp-2C]
0055EE7C  |.  C1F8 08       sar     eax, 8
0055EE7F  |.  0FB74D D4     movzx   ecx, word ptr [ebp-2C]
0055EE83  |.  C1E1 08       shl     ecx, 8
0055EE86  |.  0BC1          or      eax, ecx
0055EE88  |.  8B4D F8       mov     ecx, dword ptr [ebp-8]
0055EE8B  |.  66:8901       mov     word ptr [ecx], ax
0055EE8E  |.  5B            pop     ebx
0055EE8F  |.  C9            leave
0055EE90  \.  C2 0C00       retn    0C

其实最重要的是,代码中完全没了了2^16+1的存在,可以骗过peid的识别加密算法插件。

呵呵,春节临近,最后祝大家新年快乐!