第一步:用winhex将下面数据生成rar格式的文件。
526172211A0700CF907300000D0000000000000056947424965E00600000004900000002E3B1696DEE413D3B1D33310020000000C3EBC6C6B2E2CAD44279CCECD2D76C6F76652E74787400796AD234784B6DD58B0A427929591366006C6F7665002E7478742E2E5B7A2D7B7D2E2E39423843569449C8691BEC768E16663C5F9ED737AE6CDDC6178C0837F6BB88DAA8356B02A700C776FC0F1091C1D16712FC075A011D5B5DEF7E46966E8B878B80DABCDF9683C49165FFB993A77CDE8600A1262200F3D3D5315DF0FC4E2B3ACAA3943F142EC43D7B00400700
第二步:在winhex中取65h-71h一段数据ctrl+c后粘贴到密码输入框点确定完成秒破。(实例一)

  • 标 题:答复
  • 作 者:天易love
  • 时 间:2009-09-29 16:13

实例二
526172211A0700CE997380000D00000000000000395B7A2D7B7D2E2ED417190FDC99688612D2B31773CD93FE082F30D3229C8F77F51B936AD003E65AADF605471FA4ED0E3655748BCC8F5FA5BFDE4651275A2AA306CB7999C579C249C5AF56A0D3744BD7A695586FEF9FB1AB146CA80DED886936DE3AB003EC44215BA8497E4C1A974D45810C8F1277726881548FBAB842BCF9E17B815C116260ADFEB9151DF97C6F93A673629691B767F883950018B7DE7C0D86FFF04A10905E32BD1DB015B709A298DB8D2C42DF23A131F2AD999AA3BB2316F031C5115c179a2f877a41393761683939
选中14h-1bh一段数据ctrl+c后粘贴到密码输入框中后面再加上dch-e3h处的ASCII字符,确定后即秒破了!信不信由你!
天易love  2009-9-29

  • 标 题:答复
  • 作 者:skillman
  • 时 间:2009-09-30 14:27

都测试成功了,楼主厉害呀
第一个密码是:

代码:
..[z-{}..9B8C
第二个前一段是:
代码:
9[z-{}..
后一段是:
代码:
zA97ah99
合起来是:
代码:
9[z-{}..zA97ah99

不过不知道有没有通用性,楼主有原理说明吗,具体点的分析
上传的附件 测试1.rar
测试2.rar

  • 标 题:仔细解释一下楼主的思路,并演示如何调试WINRAR做到这一点
  • 作 者:轩辕小聪
  • 时 间:2009-10-21 06:49

看了楼主给的文件,再学习一下RAR文件头结构,算是明白楼主的意思:
RAR加密的原理,是将UNICODE格式的密码,与随机生成的一个8字节的SALT连在一起,根据它生成AES算法的密钥来进行加密。
而加密后的RAR中,除了加密后的原压缩内容之外,文件头结构还保存了这个SALT值用于解密。
原则上SALT的生成过程跟用户输入时的密码一点关系都没有,因此它本来不保存关于密码的显式信息,但是我们可以对WINRAR程序进行patch,使SALT跟密码发生直接联系,从而使这个SALT成为潜在的“后门”。
由于SALT只有8个字节,所以对于8个字节以内的密码,可以直接保存在SALT中(或者简单的XOR一下或其他,反正可以用很容易的可逆的算法处理)。
那么密码超出8字节怎么办?这里楼主分为两种方式处理,分别是实例一和实例二。

实例一应该是利用了把文件头的HEAD_SIZE字段改大,这样文件头多出来的地方(WINRAR读取文件头时是跳过这部分的)就可以保存密码8字节以后的内容。实例一中的65h-6ch内容就是SALT,而6dh-71h就属于把HEAD_SIZE改大之后多出来的部分了。

但是实例一这种方法应用的前提是文件头没加密。如果文件头被加密(这时MAIN_HEAD的HEAD_FLAGS包含0x0080),那么MAIN_HEAD后面紧跟着的就是SALT(实例二的14h-1bh内容),SALT后面则是被加密的所有内容(包括文件头)。那么怎么把密码8字节以后部分搞进去?实例二的做法,我猜是因为加密过程是16字节为一组,加密后的内容也应该是16字节的倍数,所以解密时也以16字节为单位读取,当文件内容最后跟着一段小于16字节的数据时,WINRAR解密时直接无视这段数据。于是就可以把密码的后半部分放在文件最后(但是不能超过16字节),这样用这种方法可以保存不超过23字节的密码。

按照这个思路,我调试了一下我电脑上的WINRAR 3.70。
我只考虑密码不超过8字节,实际上问题就是找到WINRAR程序操作压缩的过程,在程序把SALT和密码连在一起之前,把SALT改为和密码一样,这样压缩出来的就是那样的文件了。超过8字节的代码只要按照上述思路自己修改生成后的RAR就可以了。

具体步骤:

创建一个新RAR文件,OD载入WINRAR程序,F9跑起来,打开这个空RAR文件,往里面添加一个文件,这时WINRAR程序会弹出添加文件到压缩文件的对话框。第一步要做的是在这个对话框保存我们输入的密码时断下。

怎么定位这个并不难,因为当在添加文件的对话框中高级选项卡点击“设置密码”的时候,会弹出输入密码的框,就从拦截这个对话框入手,程序弹出这个子对话框采用的是DialogBoxParamA,只要在这个API上下断就可以断下:

77D3B144 >  8BFF            mov     edi, edi                         ; WinRAR.004BB5D0

看堆栈:

0012A404   00482A3B  /CALL 到 DialogBoxParamA 来自 WinRAR.00482A36
0012A408   00400000  |hInst = 00400000
0012A40C   004AC73C  |pTemplate = "GETPASSWORD2"
0012A410   00040714  |hOwner = 00040714 ('高级',class='#32770',parent=001B06FA)
0012A414   0047D78A  |DlgProc = WinRAR.0047D78A
0012A418   0012A428  \lParam = 0012A428

进到调用来源00482A36,看一下调用过程:

00482A1E  |.  8D95 7CFFFFFF lea     edx, dword ptr [ebp-84]
00482A24  |.  52            push    edx                              ; /lParam
00482A25  |.  68 8AD74700   push    0047D78A                         ; |DlgProc = WinRAR.0047D78A
00482A2A  |.  53            push    ebx                              ; |hOwner
00482A2B  |.  68 3CC74A00   push    004AC73C                         ; |pTemplate = "GETPASSWORD2"
00482A30  |.  FF35 48214B00 push    dword ptr [4B2148]               ; |hInst = 00400000
00482A36  |.  E8 95F10100   call    <jmp.&USER32.DialogBoxParamA>    ; \DialogBoxParamA
00482A3B  |.  85C0          test    eax, eax
00482A3D  |.  0F95C1        setne   cl
00482A40  |.  83E1 01       and     ecx, 1
00482A43  |.  8BD9          mov     ebx, ecx
00482A45  |.  84DB          test    bl, bl
00482A47  |.  74 15         je      short 00482A5E
00482A49  |.  8D85 7CFFFFFF lea     eax, dword ptr [ebp-84]
00482A4F  |.  50            push    eax
00482A50  |.  57            push    edi
00482A51  |.  E8 2A520100   call    00497C80                         ;  CopyString

由于对话框调用完后紧接着是一个字符串拷贝,因此可以推断传送给密码对话框的这个lParam参数就是让密码对话框保存密码的位置,对话框关闭之后又将密码Copy到一个全局数据区保存起来(对对话框窗口过程的调试证明这个推测是正确的),而此时的edi就是保存密码的全局数据区地址,这个值是004BB5D0。

在call DialogBoxParamA的下一句下断,F9让密码对话框出现,填写密码(不要超过8字节),按确定,断下了,然后F8观察CopyString的参数证实上面的推测是正确的。
现在仍然在对话框的窗口过程中:

00446AB4  |.  E8 27BF0300   call    004829E0
00446AB9  |.  84C0          test    al, al
00446ABB  |.  74 47         je      short 00446B04
00446ABD  |.  B8 E6000000   mov     eax, 0E6
00446AC2  |.  803D D0B54B00>cmp     byte ptr [4BB5D0], 0
00446AC9  |.  75 05         jnz     short 00446AD0
00446ACB  |.  05 F8020000   add     eax, 2F8
00446AD0  |>  E8 FBBAFCFF   call    004125D0

显然后续代码证实了4BB5D0开始的全局数据区的确是在存取密码的。
于是下一步在WINRAR程序从这里取出密码进行加密操作的时候把它断下。

对4BB5D1下硬件访问断点(为什么要下在4BB5D1而不直接在4BB5D0,那是因为如果下在4BB5D0,将会断到大量的cmp     byte ptr [4BB5D0], 0,而只有开始读取4BB5D1处才能说明是真正的在读取其内容而不是单独地比较密码是否为空),F9跑起来,完成添加文件对话框的设置点确定关闭这个对话框,OD断下:

00497C53  |.  2BC3          |sub     eax, ebx
00497C55  |.  75 26         |jnz     short 00497C7D
00497C57  |.  84DB          |test    bl, bl
00497C59  |.  74 22         |je      short 00497C7D
00497C5B  |.  8A41 02       |mov     al, byte ptr [ecx+2]
00497C5E  |.  8A5A 02       |mov     bl, byte ptr [edx+2]

这是一个CompareString,Ctrl+F9

0041139D  |> /FF75 FC       /push    dword ptr [ebp-4]
004113A0  |. |69C3 AA000000 |imul    eax, ebx, 0AA
004113A6  |. |81C0 303F4A00 |add     eax, 004A3F30                   ;  ASCII ".,];/[]"
004113AC  |. |50            |push    eax
004113AD  |. |E8 82680800   |call    00497C34
004113B2  |. |83C4 08       |add     esp, 8                          ;  到这里
004113B5  |. |85C0          |test    eax, eax
004113B7  |. |0F85 8F000000 |jnz     0041144C

在一个循环里,在下面F4跳出循环:

00411456  |> \807D EB 00    cmp     byte ptr [ebp-15], 0
0041145A  |.  0F85 0B020000 jnz     0041166B
00411460  |.  8D95 60FEFFFF lea     edx, dword ptr [ebp-1A0]         ;  保存UNICODE形式的密码
00411466  |.  B9 7F000000   mov     ecx, 7F
0041146B  |.  8B45 FC       mov     eax, dword ptr [ebp-4]           ;  004BB5D0,密码字符串指针
0041146E  |.  E8 41F0FFFF   call    004104B4                         ;  ANSI转换成UNICODE
00411473  |.  66:C785 5EFFF>mov     word ptr [ebp-A2], 0
0041147C  |.  8D95 58FDFFFF lea     edx, dword ptr [ebp-2A8]
00411482  |.  8D85 60FEFFFF lea     eax, dword ptr [ebp-1A0]
00411488  |.  B9 00000001   mov     ecx, 1000000
0041148D  |.  E8 42F0FFFF   call    004104D4                         ;  string copy
00411492  |.  8D85 60FEFFFF lea     eax, dword ptr [ebp-1A0]
00411498  |.  E8 CBF2FFFF   call    00410768                         ;  取UNICODE字符串长度
0041149D  |.  03C0          add     eax, eax
0041149F  |.  85FF          test    edi, edi
004114A1  |.  8945 E4       mov     dword ptr [ebp-1C], eax
004114A4  |.  74 19         je      short 004114BF
004114A6  |.  6A 08         push    8
004114A8  |.  57            push    edi
004114A9  |.  8D95 58FDFFFF lea     edx, dword ptr [ebp-2A8]
004114AF  |.  0355 E4       add     edx, dword ptr [ebp-1C]
004114B2  |.  52            push    edx
004114B3  |.  E8 D8650800   call    00497A90                         ;  memcpy?
004114B8  |.  83C4 0C       add     esp, 0C
004114BB  |.  8345 E4 08    add     dword ptr [ebp-1C], 8

上面这段代码就很清楚了,就是把密码变为UNICODE并把SALT加在后面。因此此时的edi就是保存SALT的指针,数据窗口中观察:
02A32D6C  EC D4 D1 4B 47 60 0F 6E                          煸G`n?.

如果此时不修改这个SALT值,让WINRAR完成整个过程,再在RAR文件中观察文件头结构会发现SALT的确是这个内容。

现在在这里直接把这个位置用密码字符串代替(为了学习楼主,我把密码同样搞成几个标点符号):

02A32D6C  2E 2C 5D 3B 2F 5B 5D 00                          .,];/[]

解除断点让WINRAR完成操作。

生成的RAR文件内容:
526172211A0700CF907300000D000000000000003A917424843000200000000800000002FA9EF760CB28553B1D3308002000000073686F772E7478742E2C5D3B2F5B5D007FAA3C3EB323E42592EE85B9EC80F2BAA3389C0C5733224118F8A872B9086EF3C43D7B00400700

WINHEX打开文件,在文件3ch-43h处正是SALT值,也正是我设的密码(只有7个字节,所以最后是00):
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F

00000030                                        2E 2C 5D 3B               .,];
00000040   2F 5B 5D 00                                        /[].

至此我成功在WINRAR3.70中通过OD调试WINRAR程序实践了楼主所说的内容,显然只剩下把这个过程转化成patch就可以实用化了。