XP SP2,
运行空档接龙游戏(freecell.exe)
最大化窗口,然后F2开始新游戏,然后在窗口右侧中部点击鼠标右键,应该就会使程序崩溃无意中发现,有兴趣的大牛研究一下

  • 标 题:答复
  • 作 者:下雪了
  • 时 间:2007-03-10 13:45

看过楼上给出的代码,觉得那句je不是关键,要不然改成jmp后,下面那一大堆的东西就没用了。

我感觉是je上面的那句call的问题

010033D9  CALL    freecell.01002CFC 
这一句是检查鼠标指向位置是否有一张牌,eax返回1表明有
检查方式是根据鼠标指针坐标来计算的。
跟进大致分析如下:

01002CFC  /$  55            PUSH    EBP
01002CFD  |.  8BEC          MOV     EBPESP
01002CFF  |.  A1 68780001   MOV     EAXDWORD PTR DS:[1007868]
01002D04  |.  3945 0C       CMP     DWORD PTR SS:[EBP+C], EAX          ;  比较y,是否在上面空格区
01002D07  |.  73 4E         JNB     SHORT freecell.01002D57            ;  不是则跳
。。。
。。。
01002D57  |>  8B0D 90700001 MOV     ECXDWORD PTR DS:[1007090]
01002D5D  |.  03C1          ADD     EAXECX
01002D5F >|.  3945 0C       CMP     DWORD PTR SS:[EBP+C], EAX          ;  检查y是否在纸牌上界以下
01002D62  |.  72 0B         JB      SHORT freecell.01002D6F            ;  是则不跳
01002D64  |.  8B15 70700001 MOV     EDXDWORD PTR DS:[1007070]
01002D6A  |.  3955 08       CMP     DWORD PTR SS:[EBP+8], EDX          ;  检查x是否在纸牌左边界右侧
01002D6D  |.  73 07         JNB     SHORT freecell.01002D76            ;  是则跳
01002D6F  |>  33C0          XOR     EAXEAX
01002D71  |.  E9 AE000000   JMP     freecell.01002E24                  ;  右击窗口最左边
01002D76  |>  8B45 08       MOV     EAXDWORD PTR SS:[EBP+8]
01002D79  |.  53            PUSH    EBX
01002D7A  |.  56            PUSH    ESI
01002D7B  |.  8B35 74700001 MOV     ESIDWORD PTR DS:[1007074]
01002D81  |.  2BC2          SUB     EAXEDX
01002D83  |.  2BF2          SUB     ESIEDX
01002D85  |.  33D2          XOR     EDXEDX
01002D87  |.  F7F6          DIV     ESI
01002D89  |.  8B75 10       MOV     ESIDWORD PTR SS:[EBP+10]
01002D8C  |.  40            INC     EAX                                ;  所在列数(第一列为1)
01002D8D  |.  8906          MOV     DWORD PTR DS:[ESI], EAX
01002D8F  |.  8B0485 6C7000>MOV     EAXDWORD PTR DS:[EAX*4+100706C]  ;  每列纸牌的左边界
01002D96  |.  0305 70830001 ADD     EAXDWORD PTR DS:[1008370]        ;  列边界+纸牌宽度
01002D9C  |.  3945 08       CMP     DWORD PTR SS:[EBP+8], EAX
01002D9F  |.  76 04         JBE     SHORT freecell.01002DA5
01002DA1  |>  33C0          XOR     EAXEAX
01002DA3  |.  EB 7D         JMP     SHORT freecell.01002E22            ;  在两列纸牌之间,包括窗口最右边
01002DA5  |>  A1 68780001   MOV     EAXDWORD PTR DS:[1007868]
01002DAA  |.  03C8          ADD     ECXEAX                           ;  ecx=纸牌上边界
01002DAC  |.  294D 0C       SUB     DWORD PTR SS:[EBP+C], ECX          ;  y = y - 上边界
01002DAF  |.  8B45 0C       MOV     EAXDWORD PTR SS:[EBP+C]          ;  eax为离上边界的距离
01002DB2  |.  33D2          XOR     EDXEDX
01002DB4  |.  F735 80790001 DIV     DWORD PTR DS:[1007980]             ;  除以上下两张牌的间隔距离
01002DBA  |.  6A 15         PUSH    15                                 ;  15是程序认为每列可能被摆放的最大牌数
01002DBC  |.  5A            POP     EDX
01002DBD  |.  3BC2          CMP     EAXEDX                           ;  eax为计算后得出的鼠标所在列的层数(第一层为0)
01002DBF  |.  73 02         JNB     SHORT freecell.01002DC3            ;  超过则跳(包括15)
01002DC1  |.  8BD0          MOV     EDXEAX
01002DC3  |>  8B4D 14       MOV     ECXDWORD PTR SS:[EBP+14]
01002DC6  |.  8911          MOV     DWORD PTR DS:[ECX], EDX            ;  所在层
01002DC8  |.  8B06          MOV     EAXDWORD PTR DS:[ESI]            ;  所在列
01002DCA  |.  8BD8          MOV     EBXEAX
01002DCC  |.  6BDB 54       IMUL    EBXEBX, 54                       ;  列X54
01002DCF  |.  83BB 00750001>CMP     DWORD PTR DS:[EBX+1007500], -1     ;  所在列是否还有牌
01002DD6  |.^ 74 C9         JE      SHORT freecell.01002DA1            ;  没有则跳
01002DD8  |.  83FA 14       CMP     EDX, 14
01002DDB  |.  73 16         JNB     SHORT freecell.01002DF3
01002DDD  |.  8BD8          MOV     EBXEAX
01002DDF  |.  6BDB 15       IMUL    EBXEBX, 15
01002DE2  |.  03DA          ADD     EBXEDX                           ;  列X15+层
01002DE4  |.  833C9D 047500>CMP     DWORD PTR DS:[EBX*4+1007504], -1   ;  下一张牌面点数是否有效
01002DEC  |.  74 05         JE      SHORT freecell.01002DF3            ;  无效则跳
01002DEE  |.  33C0          XOR     EAXEAX
01002DF0  |.  40            INC     EAX
01002DF1  |.  EB 2F         JMP     SHORT freecell.01002E22
01002DF3  |>  6BC0 15       IMUL    EAXEAX, 15
01002DF6  |.  03C2          ADD     EAXEDX                           ;  列X15+层
01002DF8  |.  EB 09         JMP     SHORT freecell.01002E03
01002DFA  |>  FF09          /DEC     DWORD PTR DS:[ECX]                ;  层数
01002DFC  |.  8B06          |MOV     EAXDWORD PTR DS:[ESI]
01002DFE  |.  6BC0 15       |IMUL    EAXEAX, 15
01002E01  |.  0301          |ADD     EAXDWORD PTR DS:[ECX]
01002E03  |>  833C85 007500> CMP     DWORD PTR DS:[EAX*4+1007500], -1  ;  检查牌面点数(当层数为15时,因为牌面点数数据是连续的,所以这时指针所指的是右侧一列首张牌)
01002E0B  |.^ 74 ED         \JE      SHORT freecell.01002DFA           ;  空牌则再往上找,最终确定该列实际牌数
01002E0D  |.  8B01          MOV     EAXDWORD PTR DS:[ECX]            ;  所在列牌的数量
01002E0F  |.  0FAF05 807900>IMUL    EAXDWORD PTR DS:[1007980]
01002E16  |.  0305 68780001 ADD     EAXDWORD PTR DS:[1007868]        ;  所在列的下边界
01002E1C  |.  3B45 0C       CMP     EAXDWORD PTR SS:[EBP+C]          ;  比较y,影响CF,当层数为15时,这里就出问题了--CF为0
01002E1F  |.  1BC0          SBB     EAXEAX                           ;  带CF的减法
01002E21  |.  40            INC     EAX
01002E22  |>  5E            POP     ESI
01002E23  |.  5B            POP     EBX
01002E24  |>  5D            POP     EBP
01002E25  \.  C2 1000       RETN    10