Hickwall 啄木鸟 可以狙击所有恶意代码软件调试!     

--------------------------------------------------------------------------------


在无法确定目标程序是否含有恶意代码时,应在调试库中选择
        所有的函数。尤其要注意程序是否将数据写入硬盘,是否修改
        注册表中的关键字段,是否通过网络发送了数据。
        如果无法确认是否安全,可以使用"强迫失败"使这个函数无法
        完成


下载:
http://www.goldlimit.com/product/hickwall10cn.exe


00409E5C  |> /8B55 EC       /MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00409E5F  |. |83C2 01       |ADD EDX,1
00409E62  |. |8955 EC       |MOV DWORD PTR SS:[EBP-14],EDX
00409E65  |> |8B45 EC        MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00409E68  |. |3B45 F4       |CMP EAX,DWORD PTR SS:[EBP-C]
00409E6B  |. |0F8D DF000000 |JGE 00409F50
00409E71  |. |8B4D F8       |MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
00409E74  |. |83C1 01       |ADD ECX,1
00409E77  |. |894D F8       |MOV DWORD PTR SS:[EBP-8],ECX
00409E7A  |. |8B45 EC       |MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00409E7D  |. |99            |CDQ
00409E7E  |. |B9 03000000   |MOV ECX,3
00409E83  |. |F7F9          |IDIV ECX
00409E85  |. |8955 F0       |MOV DWORD PTR SS:[EBP-10],EDX
00409E88  |. |837D F0 00    |CMP DWORD PTR SS:[EBP-10],0
00409E8C  |. |75 3B         |JNZ SHORT 00409EC9
00409E8E  |. |8B55 08       |MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP+8]
00409E91  |. |0355 EC       |ADD EDX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00409E94  |. |0FBE02        |MOVSX EAX,BYTE PTR DS:[EDX]             ;  取机器码第1,4,7,10,13
00409E97  |. |83E8 05       |SUB EAX,5                               ;  减法
00409E9A  |. |83F8 41       |CMP EAX,41
00409E9D  |. |7E 16         |JLE SHORT 00409EB5                      ;  结果大于41就做加法运算
00409E9F  |. |8B4D 08       |MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP+8]
00409EA2  |. |034D EC       |ADD ECX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00409EA5  |. |0FBE11        |MOVSX EDX,BYTE PTR DS:[ECX]
00409EA8  |. |83EA 05       |SUB EDX,5
00409EAB  |. |8B45 0C       |MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP+C]
00409EAE  |. |0345 F8       |ADD EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
00409EB1  |. |8810          |MOV BYTE PTR DS:[EAX],DL                ;  转换计算后的HEX为字符
00409EB3  |. |EB 14         |JMP SHORT 00409EC9
00409EB5  |> |8B4D 08       |MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP+8]
00409EB8  |. |034D EC       |ADD ECX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00409EBB  |. |0FBE11        |MOVSX EDX,BYTE PTR DS:[ECX]
00409EBE  |. |83C2 05       |ADD EDX,5                               ;  加法
00409EC1  |. |8B45 0C       |MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP+C]
00409EC4  |. |0345 F8       |ADD EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
00409EC7  |. |8810          |MOV BYTE PTR DS:[EAX],DL                ;  转换HEX为字符
00409EC9  |> |837D F0 01    |CMP DWORD PTR SS:[EBP-10],1
00409ECD  |. |75 3B         |JNZ SHORT 00409F0A
00409ECF  |. |8B4D 08       |MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP+8]
00409ED2  |. |034D EC       |ADD ECX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00409ED5  |. |0FBE11        |MOVSX EDX,BYTE PTR DS:[ECX]             ;  取机器码第2,5,8,11,14
00409ED8  |. |83C2 07       |ADD EDX,7                               ;  加法
00409EDB  |. |83FA 5A       |CMP EDX,5A
00409EDE  |. |7D 16         |JGE SHORT 00409EF6                      ;  大于等于5A去做减法运算
00409EE0  |. |8B45 08       |MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP+8]
00409EE3  |. |0345 EC       |ADD EAX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00409EE6  |. |0FBE08        |MOVSX ECX,BYTE PTR DS:[EAX]
00409EE9  |. |83C1 07       |ADD ECX,7
00409EEC  |. |8B55 0C       |MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP+C]
00409EEF  |. |0355 F8       |ADD EDX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
00409EF2  |. |880A          |MOV BYTE PTR DS:[EDX],CL
00409EF4  |. |EB 14         |JMP SHORT 00409F0A
00409EF6  |> |8B45 08       |MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP+8]
00409EF9  |. |0345 EC       |ADD EAX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00409EFC  |. |0FBE08        |MOVSX ECX,BYTE PTR DS:[EAX]
00409EFF  |. |83E9 07       |SUB ECX,7                               ;  减法
00409F02  |. |8B55 0C       |MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP+C]
00409F05  |. |0355 F8       |ADD EDX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
00409F08  |. |880A          |MOV BYTE PTR DS:[EDX],CL
00409F0A  |> |837D F0 02    |CMP DWORD PTR SS:[EBP-10],2
00409F0E  |. |75 3B         |JNZ SHORT 00409F4B
00409F10  |. |8B45 08       |MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP+8]
00409F13  |. |0345 EC       |ADD EAX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00409F16  |. |0FBE08        |MOVSX ECX,BYTE PTR DS:[EAX]             ;  取机器码第3,6,9,12
00409F19  |. |83E9 09       |SUB ECX,9                               ;  减法
00409F1C  |. |83F9 41       |CMP ECX,41
00409F1F  |. |7E 16         |JLE SHORT 00409F37                      ;  小于等于41就做加法运算
00409F21  |. |8B55 08       |MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP+8]
00409F24  |. |0355 EC       |ADD EDX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00409F27  |. |0FBE02        |MOVSX EAX,BYTE PTR DS:[EDX]
00409F2A  |. |83E8 09       |SUB EAX,9                               ;  减法
00409F2D  |. |8B4D 0C       |MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP+C]
00409F30  |. |034D F8       |ADD ECX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
00409F33  |. |8801          |MOV BYTE PTR DS:[ECX],AL                ;  转换HEX为字符,保存
00409F35  |. |EB 14         |JMP SHORT 00409F4B
00409F37  |> |8B55 08       |MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP+8]
00409F3A  |. |0355 EC       |ADD EDX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00409F3D  |. |0FBE02        |MOVSX EAX,BYTE PTR DS:[EDX]
00409F40  |. |83C0 09       |ADD EAX,9
00409F43  |. |8B4D 0C       |MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP+C]
00409F46  |. |034D F8       |ADD ECX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
00409F49  |. |8801          |MOV BYTE PTR DS:[ECX],AL
00409F4B  |>^\E9 0CFFFFFF   \JMP 00409E5C

00409F50  |>  C745 E4 00000>MOV DWORD PTR SS:[EBP-1C],0
00409F57  |.  C745 E8 00000>MOV DWORD PTR SS:[EBP-18],0
00409F5E  |.  C745 EC 00000>MOV DWORD PTR SS:[EBP-14],0
00409F65  |.  EB 09         JMP SHORT Hickwall.00409F70
00409F67  |>  8B55 EC       /MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00409F6A  |.  83C2 01       |ADD EDX,1
00409F6D  |.  8955 EC       |MOV DWORD PTR SS:[EBP-14],EDX
00409F70  |>  8B45 EC        MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00409F73  |.  3B45 F8       |CMP EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
00409F76  |.  7D 17         |JGE SHORT Hickwall.00409F8F
00409F78  |.  8B4D 0C       |MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP+C]
00409F7B  |.  034D EC       |ADD ECX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
00409F7E  |.  0FBE11        |MOVSX EDX,BYTE PTR DS:[ECX]             ;  上面计算得到的每个字符的HEX
00409F81  |.  8955 88       |MOV DWORD PTR SS:[EBP-78],EDX
00409F84  |.  DB45 88       |FILD DWORD PTR SS:[EBP-78]              ; 浮点运算
00409F87  |.  DC45 E4       |FADD QWORD PTR SS:[EBP-1C]
00409F8A  |.  DD5D E4       |FSTP QWORD PTR SS:[EBP-1C] //把各次计算的结果累加
00409F8D  |.^ EB D8         \JMP SHORT Hickwall.00409F67
00409F8F  |>  8B45 E8       /MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-18]
00409F92  |.  50            |PUSH EAX
00409F93  |.  8B4D E4       |MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-1C]
00409F96  |.  51            |PUSH ECX
00409F97  |.  E8 42CF0000   |CALL <JMP.&MSVCRTD.sin>  //正弦计算,跟进
00409F9C  |.  DD1C24        |FSTP QWORD PTR SS:[ESP]
00409F9F  |.  E8 34CF0000   |CALL <JMP.&MSVCRTD.cos>
00409FA4  |.  DD1C24        |FSTP QWORD PTR SS:[ESP]
00409FA7  |.  E8 32CF0000   |CALL <JMP.&MSVCRTD.sin>
00409FAC  |.  DD1C24        |FSTP QWORD PTR SS:[ESP]
00409FAF  |.  E8 24CF0000   |CALL <JMP.&MSVCRTD.cos>
00409FB4  |.  DD1C24        |FSTP QWORD PTR SS:[ESP]
00409FB7  |.  E8 22CF0000   |CALL <JMP.&MSVCRTD.sin>
00409FBC  |.  83C4 08       |ADD ESP,8
00409FBF  |.  DD5D 8C       |FSTP QWORD PTR SS:[EBP-74] 
00409FC2  |.  DD45 8C       |FLD QWORD PTR SS:[EBP-74]
00409FC5  |.  DC1D 78BB4200 |FCOMP QWORD PTR DS:[42BB78]
00409FCB  |.  DFE0          |FSTSW AX
00409FCD  |.  F6C4 01       |TEST AH,1
00409FD0  |.  74 0E         |JE SHORT Hickwall.00409FE0
00409FD2  |.  DD45 E4       |FLD QWORD PTR SS:[EBP-1C]
00409FD5  |.  DC0D 68BB4200 |FMUL QWORD PTR DS:[42BB68] //对字串四舍五入取小数点后14位,用到下面计算中。
00409FDB  |.  DD5D E4       |FSTP QWORD PTR SS:[EBP-1C]
00409FDE  |.^ EB AF         \JMP SHORT Hickwall.00409F8F 
00409FE0  |>  8BF4          MOV ESI,ESP
00409FE2  |.  8B55 90       MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-70]
00409FE5  |.  52            PUSH EDX
00409FE6  |.  8B45 8C       MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-74]
00409FE9  |.  50            PUSH EAX                                 ; /<%.14f>
00409FEA  |.  68 5CBB4200   PUSH Hickwall.0042BB5C                   ; |format = "%.14f"
00409FEF  |.  8D4D 94       LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-6C]            ; |
00409FF2  |.  51            PUSH ECX                                 ; |s
00409FF3  |.  FF15 7C274300 CALL DWORD PTR DS:[<&MSVCRTD.sprintf>]   ; \sprintf
00409FF9  |.  83C4 10       ADD ESP,10
00409FFC  |.  3BF4          CMP ESI,ESP
00409FFE  |.  E8 8BCC0000   CALL <JMP.&MSVCRTD._chkesp>
0040A003  |.  C745 EC 00000>MOV DWORD PTR SS:[EBP-14],0
0040A00A  |.  EB 09         JMP SHORT Hickwall.0040A015
0040A00C  |>  8B55 EC       /MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
0040A00F  |.  83C2 01       |ADD EDX,1
0040A012  |.  8955 EC       |MOV DWORD PTR SS:[EBP-14],EDX
0040A015  |>  8D45 94        LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-6C]           ;  得到的结果四舍五入取小数点后14位(针对我机器的)
0040A018  |.  50            |PUSH EAX                                ; /s
0040A019  |.  E8 E4CD0000   |CALL <JMP.&MSVCRTD.strlen>              ; \strlen
0040A01E  |.  83C4 04       |ADD ESP,4
0040A021  |.  83E8 02       |SUB EAX,2
0040A024  |.  3945 EC       |CMP DWORD PTR SS:[EBP-14],EAX
0040A027  |.  73 15         |JNB SHORT Hickwall.0040A03E
0040A029  |.  8B4D EC       |MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
0040A02C  |.  0FBE540D 96   |MOVSX EDX,BYTE PTR SS:[EBP+ECX-6A]
0040A031  |.  83C2 41       |ADD EDX,41  //HEX+41
0040A034  |.  8B45 0C       |MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP+C]
0040A037  |.  0345 EC       |ADD EAX,DWORD PTR SS:[EBP-14]
0040A03A  |.  8810          |MOV BYTE PTR DS:[EAX],DL
0040A03C  |.^ EB CE         \JMP SHORT Hickwall.0040A00C  //

取求得的数字结果的第2位开始的小数点后数字的HEX值+$41,得到的HEX转换为字符,顺序连接为13个字符的最后正确注册码字符串,下面转换为大写,完成/

0040A03E  |>  8B4D 0C       MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP+C]  //这里是注册码小写字符串
0040A041  |.  034D F8       ADD ECX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
0040A044  |.  C601 00       MOV BYTE PTR DS:[ECX],0
0040A047  |.  8BF4          MOV ESI,ESP
0040A049  |.  8B55 0C       MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP+C]
0040A04C  |.  52            PUSH EDX                                 ; /StringOrChar
0040A04D  |.  FF15 78284300 CALL DWORD PTR DS:[<&USER32.CharUpperA>] ; \CharUpperA
0040A053  |.  3BF4          CMP ESI,ESP
0040A055  |.  E8 34CC0000   CALL <JMP.&MSVCRTD._chkesp>
0040A05A  |.  5F            POP EDI
0040A05B  |.  5E            POP ESI
0040A05C  |.  5B            POP EBX
0040A05D  |.  81C4 B8000000 ADD ESP,0B8
0040A063  |.  3BEC          CMP EBP,ESP
0040A065  |.  E8 24CC0000   CALL <JMP.&MSVCRTD._chkesp>
0040A06A  |.  8BE5          MOV ESP,EBP
0040A06C  |.  5D            POP EBP
0040A06D  \.  C2 0800       RETN 8
====================================
一开始在计算器里误认为是按角度计算,结果出错进跟进去了,与计算分析无关,嘿嘿。

00409F97  |.  E8 42CF0000   |CALL <JMP.&MSVCRTD.sin> 
跟入sin运算,

10246614 >  8D5424 04       LEA EDX,DWORD PTR SS:[ESP+4]
10246618    E8 B8410000     CALL 1024A7D5
1024661D    52              PUSH EDX
1024661E    9B              WAIT
1024661F    D93C24          FSTCW WORD PTR SS:[ESP]
10246622    74 50           JE SHORT 10246674
10246624    66:813C24 7F02  CMP WORD PTR SS:[ESP],27F
1024662A    74 06           JE SHORT 10246632
1024662C    D92D C8012510   FLDCW WORD PTR DS:[102501C8]
10246632    D9FE            FSIN                                     ; SIN(上面浮点运算的累加和)存入ST0按照弧度进行运算
10246634    9B              WAIT
10246635    DFE0            FSTSW AX
10246637    9E              SAHF
10246638    7A 1D           JPE SHORT 10246657

=================

同样下面的sin,cos也同样,把计算的结果,做为下一次三角函数计算的ST0,最后对得到的数字字串进行处理。

算法总结:

取ID的1,4,7,10,13位HEX与$5 先做减法,如果结果不小于等于$41就直接把HEX结果转为字符保存,如果大于$41就改为与$5做加法运算,把HEX结果转换为字符保存;

取2,5,8,11,14位HEX与$7做加法,如果结果不大于等于$5A,就把HEX结果转换为字符保存,如果大于等于$5A,就去与$7做减法运算,把HEX结果转换为字符保存;

取3,6,9位HEX与$9做减法运算,如果结果不小等于于$41,就把HEX结果保存为字符,如果小于等于$41,就与$9做加法运算,把HEX结果转换后保存为字符。

把得到的各个HEX值累加后求sin,再cos,再sin,再cos,再sin,取结果的小数点后的第2到14位字符的HEX值分别加上$41,把HEX结果转换为字符连接起来,转换为大写即为最后注册码。

有错误的地方,请指点,谢谢。

  • 标 题: 答复
  • 作 者:china
  • 时 间:2005-03-07 22:31

原来是浮点运算用来处理三角函数等计算,正好从另一帖子里学习到了,消化ing 。


感谢ing,引用一下。
==============================================================
下面的内容是我以前的提问,别人的回答,如下:


[CODE]
>>我想进行浮点数的运算,用来解决三角函数、乘、除等运算。

ok, 


>>看了有关的E文资料,却对其中的FPU寄存器的存取和操作不太明白,谁能给点详细的资料吗?

MASM32 V8的HELP目录下有一个FPHELP.HLP文件,看看再练习练习就明白了。


>>好象浮点数运算必须用到FPU寄存器吗?

是。

>>资料里说STO~ST6,这些寄存器怎么使用?

准确说应该说是ST(0)~ST(7),使用方法跟常规寄存器类似。


>>比如我们用EAX,可以直接LODSB,或者LEA EAX,AEERESS,这些FPU寄存器怎么使用?

对应“LODSB”的指令有:

fld    Push real onto stack
fild    Convert two's complement integer to real and push

对应“LEA EAX,AEERESS”没有!你要这个干什么?

这是我Crackme3中的一段源程序,仅供参考。


  Code: [Copy to clipboard]   
    mov dwAngle,edx        ;将上面的计算值存入变量    
    
    fld rMagic        ;将一个常数装到st(0)

    fdiv r100        ;将这个数除以100,结果在st(0)

    fiadd dwAngle               ;加上面提到的值,结果在st(0)

    fmul rPI        ;×π,结果在st(0)。当然调π值有一个专门的指令fldpi

    fdiv rDEG        ;除以一个常数,结果在st(0)

    fcos                   ;cos上面的结果,结果在st(0)

    fabs                   ;取绝对值,结果在st(0)
  
    fmul rty        ;×一个常数,结果在st(0)

    fmul r100        ;×一个常数,结果在st(0)

    frndint        ;取整,结果在st(0) 
  
    fcom r123        ;st(0)中的值跟一个常数比较,影响C0 - C3标志位(word)

    fstsw ax        ;因上面的标志位在程序中无法直接使用,故将这个Word值存入ax寄存器

    sahf        ;Store AH Register into FLAGS
    
    jnz _Quit        ;这时我们就可以判断了 :)

    xor eax,eax        ;跟FPU无关

    inc al                   ;跟FPU无关

    jmp _Exit        ;跟FPU无关 
 


希望上面的解释对你有点帮助,看不清楚的地方再讨论。[U]

  • 标 题: 答复
  • 作 者:china
  • 时 间:2005-03-08 10:15

引用:
最初由 prince 发布
呵呵,支持,不过我有个疑问,请指教,谢谢。

关于标准的sin函数,我们得到它的返回值不就行了?为什么还要跟进去看系统的计算过程呢? 因为不明白计算,用计算器计算的时候误当为角度计算,死活不对,就跟进去看,发现没错误,只是应该当弧度计算。嘿嘿,才开始学习算法分析,天天向上ing 。

delphi注册机源码:

======================================================================
Var
  a,b,i:integer;
  c:Real;
  id,sntemp,sn1,sn2,sn3,sn:String;

begin
  id:=pchar(Edit1.Text);
  sntemp:='';
  sn1:='';
  sn2:='';
  sn:='';

  for i:=1 to 5 do      //计算1,4,7,10,13位
  begin
    a:=ord(id[3*i-2])-$5 ;
    if (a<=$41)  then
      sntemp:=char(a+$A)
    else
      sntemp:=char(a);
      sn1:=sn1+sntemp;
  end;

    for i:=1 to 5 do    //计算,2,5,8,11,14位
  begin
    a:=ord(id[3*i-1])+$7 ;
    if (a>=$5A)  then
      sntemp:=char(a-$E)
    else
      sntemp:=char(a);
      sn2:=sn2+sntemp;
  end;

  for i:=1 to 4 do      //计算3,6,9位
  begin
    a:=ord(id[3*i])-$9 ;
    if (a<=$41)  then
      sntemp:=char(a+$12)
    else
      sntemp:=char(a);
      sn3:=sn3+sntemp;
  end;
  sn:=sn1[1]+sn2[1]+sn3[1]+sn1[2]+sn2[2]+sn3[2]
     +sn1[3]+sn2[3]+sn3[3]+sn1[4]+sn2[4]+sn3[4]+sn1[5]+sn2[5];  //连接计算结果
//下面进行HEX累加,并求三角函数运算结果。

  b:=0;
  for i:=0 to 13 do
  begin
    b:=b+ord(sn[i]);
  end;
  c:=sin(cos(sin(cos(sin(b)))));
  sntemp:=floattostr(c*1000000000000000);  //结果转为字串为14位
  sn:='';
  for i:=1 to 13 do   //取14位字串中的2-14位
  begin
    a:=ord(sntemp[i])+$41;
    sn:=sn+char(a);
  end;

 Edit2.Text:=StrUpper(pchar(sn));
end;
======================================================================

  • 标 题: 答复
  • 作 者:东南破佛
  • 时 间:2005-03-08 12:08

00411C1F  |.  50            PUSH EAX                                 ; /n
00411C20  |.  8D85 48FFFFFF LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-B8]            ; |
00411C26  |.  50            PUSH EAX                                 ; |s2
00411C27  |.  8D8D F8FEFFFF LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-108]           ; |
00411C2D  |.  51            PUSH ECX                                 ; |s1
00411C2E  |.  E8 FD510000   CALL <JMP.&MSVCRTD.memcmp>               ; \memcmp

s2是假,s1是真。

谢谢楼主的算法分析,强!